Jump to content
  • 0
rainmaker3

[Οδηγίες] Τι είναι τα OSX και γιατί μπορεί να δουλεύουν στο PC σας

Question

Α?χικά :

?

Τα OSX είναι του λειτου?γικό το οποίο "τ?έχουν" οι υπολογιστές τις Apple. Τα OSX είναι η δέκατη έκδοση του λειτου?γικο? ( το Χ είναι το λατινικό 10) και η Apple αποφάσισε να βασίσει το λειτου?γικό αυτό στα Linux. Αυτό σημαίνει ότι βασίζεται πε?ισσότε?ο στην απευθείας σ?νδεση του υλισμικο? (hardware) με το λογισμικό (software). Όλες οι αλληλεπιδ?άσεις λοιπόν ελέγχονται με με?ικά α?χεία τα οποία αξιοποιεί το λειτου?γικό σ?στημα για να χ?ησιμοποιηθεί σωστά το υλισμικό.?

?

Το Bootloader :

?

Οι υπολογιστές της Apple έχουν "δεμένο" μέσα στο υλισμικό τους το λειτου?γικό και οτιδήποτε χ?ειάζεται για να "ξεκινήσει" αυτό να λειτου?γεί τον υπολογιστή. Οι άλλοι υπολογιστές δεν έχουν την ικανότητα να ξεκινήσουν το λειτου?γικό σ?στημα. Αυτό το αντιμετωπίζουμε εγκαθιστώντας ένα ειδικό π?όγ?αμμα το οποίο ονομάζεται Bootloader. Αυτό ισχ?ει και με οποιοδήποτε λειτου?γικό σ?στημα έχουμε, μέχ?ι και με τα Windows, απλά εκεί η Microsoft το έχει ενσωματώσει στο λειτου?γικό της. Το Bootloader λοιπόν είναι αυτό το οποίο ξεκινάει το λειτου?γικό σ?στημα και του "δείχνει" που β?ίσκονται τα α?χεία που χ?ειάζονται για να ξεκινήσει.?

?

Το Kernel (πυ?ήνας) :

?

Το βασικότε?ο α?χείο που χ?ειάζεται ένας υπολογιστής για να τ?έξει είναι το λεγόμενο "kernel". Αυτό το α?χείο στα OSX β?ίσκεται κ?υφό στην ?ίζα / ή (μετά τα 10.10 Yosemite) β?ίσκεται στη θέση /System/Library/Kernels. Αυτό το α?χείο είναι ΤΟ ΠΡΩΤΟ α?χείο που φο?τώνει το λειτου?γικό σ?στημα και του "λέει" πως να χ?ησιμοποιήσει τον επεξε?γαστή. Η Apple χ?ησιμοποιεί επεξε?γαστές της Intel και συνήθως συγκεκ?ιμμένους επεξε?γαστές μόνο. Αυτό σημαίνει ότι το "vanilla" kernel (δηλαδή εκείνο που υπά?χει στο cd της Apple) είναι για επεξε?γαστές Intel οι οποίοι είναι από αυτο?ς τους οποίους χ?ησιμοποιεί η Apple στα μηχανήματά της. Σε πε?ίπτωση που ο επεξε?γαστής μας είναι AMD ή είναι από τους επεξε?γαστές που δεν χ?ησιμοποιεί η Apple, το συγκεκ?ιμμένο α?χείο θέλει αλλαγή, τόσο για να γίνει η εγκατάσταση όσο και για να τ?έξει έπειτα το λειτου?γικό σ?στημα.

?

Τα kexts :

?

Τα α?χεία αυτά β?ίσκονται συνήθως στην θέση /System/Library/Extensions. Παί?νουν το όνομά τους από τις λέξεις "Kernel EXTensions", δηλαδή "Επεκτάσεις Πυ?ήνα". Αυτά τα α?χεία "λένε" στο λειτου?γικό πως να τ?έξει ΟΛΑ τα υπόλοιπα στοιχεία του υπολογιστή μας εκτός από τον επεξε?γαστή και την μνήμη (η μνήμη διαχει?ίζεται από τον πυ?ήνα και τον επεξε?γαστή). Αυτά τα α?χεία λοιπόν είναι υπε?θυνα για την κά?τα γ?αφικών, την κά?τα ήχου, την κά?τα δικτ?ου, τα cd/dvd, τα USB 2.0 και τα USB 3.0 κ.ο.κ. Ανάλογα λοιπόν με τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο υπολογιστής μας π?έπει να έχουμε και τα σωστά kexts για να τα τ?έξει σωστά το λειτου?γικό μας. Εδώ είναι πολ? σπάνιο να υπά?χουν ήδη τα σωστά kexts από την Apple καθώς συνήθως το υλισμικό των υπολογιστών της είναι φτιαγμένο ειδικά και κατά πα?αγγελία για την Apple. Συνήθως είναι συμβατές πολλές κά?τες γ?αφικών και σχεδόν ποτέ δεν είναι συμβατή η κά?τα ήχου.

?

Διαφο?ές από ένα π?αγματικό Mac :

?

Ανάλογα με το πόσο συμβατό είναι το υλισμικό με τα kexts τα οποία υπά?χουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο μπο?εί να κατασκευάσει κανείς έναν υπολογιστή ο οποίος δουλε?ει καλ?τε?α από ένα π?αγματικό Mac. Πολλά πα?αδείγματα υπά?χουν ανθ?ώπων που έδωσαν τα χ?ήματα για ένα Mac Pro και αγό?ασαν τα υλικά για την κατασκευή ενός Hackintosh το οποίο είχε καλ?τε?ες ικανότητες από το Mac Pro. Πολλές φο?ές όμως το υλισμικό είναι ασ?μβατο σχεδόν ολοκλη?ωτικά και έτσι η κατασκευή του Hackintosh ίσως να μην δίνει τόσο καλά αποτελέσματα. Κλασσικό πα?άδειγμα είναι τα Hackintosh με AMD επεξε?γαστές (όπως το δικό μου) στα οποία όμως δεν υπά?χει καμία συνε?γασία με το iCloud, iMessage κ.ο.κ. καθώς και π?οβλήματα με π?ογ?άμματα τα οποία απαιτο?ν επεξε?γαστές της Intel. Με λίγα λόγια, η καλ?τε?η σ?νθεση μπο?εί να γίνει λαμβάνωντας υπ'όψιν το υλισμικό το οποίο ήδη χ?ησιμοποιεί η Apple και αλλάζοντας όσο το δυνατόν λιγότε?α kexts και βεβαίως διατη?ώντας το kernel της Apple. Κατά τα άλλα, το λειτου?γικό μπο?εί να τ?έχει ΑΚΡΙΒΩΣ όπως σε ένα π?αγματικό Mac και να δίνει τις ίδιες ή και καλ?τε?ες δυνατότητες.

Edited by rainmaker3

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

  • 0

Ευχα?ιστο?με για τις ακ?ιβείς εξηγήσεις των ο?ολογιών!

?

Καλώς ή?θες στην πα?έα, το ξέ?ω λίγο α?γά αλλά δεν λάμβανα ειδοποιήσεις, πε?αστικός είδα τι νέο έχει γ?αφτεί :P

?

edit: αν θες βάλε στην υπογ?αφή σου τι μηχανάκι έχεις κλπ κλπ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.